plaatje © Theodoor Heijerman

Trichoniscoides sarsi

Determinatie
Vandel (1960), Allspach (1989), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: zeer zeldzaam, plaatselijk, langs de kust (Lock 2001); Groot-Brittannië: zeer zeldzaam, plaatselijk in het uiterste zuiden (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeer zeldzaam, plaatselijk in het westen (Allspach 1989).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
De eerste Nederlandse individuen van T. sarsi zijn in 1992 verzameld in Amsterdam. Sindsdien is hij op tal van plaatsen aangetroffen in het holocene deel van het land, van Zeeland tot in Groningen. Het kaartje suggereert een zwaartepunt van zijn verspreiding in Noord-Holland, maar dit is een vertekend beeld door de hogere inventarisatie-intensiteit in deze provincie. Op Texel en op de waddendijk van Terschelling is hij ook vastgesteld. In Flevoland is T. sarsi waarschijnlijk geïntroduceerd met de aanleg van allerlei dijken.

Status
Oorspronkelijk (1a). Algemeen. Inventarisatie in Noord-Holland wijst uit dat T. sarsi op geschikte plekken algemeen voorkomt, wat doet vermoeden dat hij in Friesland, Groningen, Zuid-Holland en Flevoland waarschijnlijk algemener is dan de verspreidingskaart nu laat zien. Vermoedelijk ligt de oostgrens van zijn verspreiding waar de laaggelegen zeeklei overgaat in veen en de hogergelegen zandgrond. Op het grensvlak van zee- en rivierklei zouden T. sarsi en T. helveticus naast elkaar kunnen bestaan. Beide soorten zijn echter nog nooit samen waargenomen.

Literatuur
Harding & Sutton (1985: ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.