plaatje © Theodoor Heijerman

Trichoniscoides helveticus

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1960), Gruner (1966), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: zeer zeldzaam, in het oosten (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: zeldzaam, in het zuidoosten (Oliver & Meechan 1993); Duitsland: zeer zeldzaam, plaatselijk in het noorden (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
In Nederland loopt de noordelijke areaalgrens van T. helveticus. De verspreiding is beperkt tot delen van het rivierengebied. Hij is gevonden in kleigronden langs de Maas, Waal, Nederrijn en IJssel.

Status
Oorspronkelijk (1a). Vrij zeldzaam. Binnen het geschetste verspreidingsgebied is T. helveticus niet zeldzaam. In de Ooijpolder bij Nijmegen bijvoorbeeld behoort hij, samen met H. mengii, tot de algemene bodembewonende pissebedden. Langs de Midden- en Noord-Limburgse Maas lijkt hij te ontbreken, maar deze streek is nog onvoldoende onderzocht. Bovendien is onduidelijk of hij voorkomt tot aan de monding van de IJssel of langs kanalen die op de IJssel uitmonden. In het westen van Nederland komt de zeer nauw verwante T. sarsi voor. Er is weinig geïnventariseerd in de ‘tussenliggende’ streken (Biesbosch, veenweidegebieden) en het is daarom nog niet bekend hoe hun arealen hier op elkaar aansluiten en of deze twee soorten elkaar daadwerkelijk uitsluiten. Kennis hierover kan meer licht werpen op de vraag hoe nauw ze ecologisch verwant zijn.

Literatuur
Wijnhoven (2000, 2001: ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.