plaatje © XXX

Trichoniscoides albidus

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1960), Gruner (1966), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: zeer zeldzaam, in het oosten (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: zeldzaam, plaatselijk in het zuidoosten (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeldzaam, plaatselijk (Tischler 1980, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Trichoniscoides albidus is grotendeels beperkt tot de zeekleigebieden van Zeeland, Zuid- en Noord-Holland, Groningen en Friesland. Hij is gevangen op Texel, Terschelling en Ameland, in het westelijke rivierengebied, in Flevoland, aan de Waal bij Nijmegen en aan de Maas in Zuid-Limburg.

Status
Oorspronkelijk (1a). Algemeen. Dat T. albidus een van oorsprong Atlantisch faunaelement is, wordt door de waarnemingen gestaafd. Hij komt, zoals eerder opgemerkt, voornamelijk voor in de kustprovincies, terwijl de rivierkleigronden ongeveer tot aan Wageningen gekoloniseerd lijken te zijn. De waarnemingen zijn hier echter niet dik gezaaid. Verder naar het oosten is de verspreiding nog meer verbrokkeld. Langs de IJssel en Maas lijkt hij grotendeels te ontbreken. Er zijn meer waarnemingen nodig om deze vermoedens te bevestigen. Ook in Friesland en Groningen is T. albidus waarschijnlijk nog op veel meer plekken te vangen.

Literatuur
Harding & Sutton (1985: ecologie), Wijnhoven (2000, 2001: ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.