plaatje © XXX

Trachelipus rathkii

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1962), Gruner (1966), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: algemeen, verspreid en plaatselijk in het noordoosten (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: zeldzaam, plaatselijk in het zuidoosten (Harding & Sutton 1985); Duitsland: algemeen, verspreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Op rivier- en zeekleigronden. Tot nu toe is hij vooral gevonden in de kustprovincies, het rivierengebied, Zuid-Limburg en op de Waddeneilanden Texel, Terschelling en Schiermonnikoog. Het hoge aantal waarnemingen in het midden van het land en de kustprovincies is deels te verklaren door een grotere inventarisatieinspanning.

Status
Oorspronkelijk (1a). Zeer algemeen. Aan deze pissebed is in het verleden opvallend weinig aandacht besteed. Een van de oorzaken zou kunnen zijn dat hij veel lijkt op P. scaber. Bovendien komt T. rathkii vaak voor in hoogdynamische habitats waar geen pissebedden verwacht worden, zoals kleiafgravingen in uiterwaarden of frequent gemaaide wegbermen. Hij wordt dus stelselmatig over het hoofd gezien. De kaart weerspiegelt de door specialisten goed onderzochte landsdelen. In veel gebieden is het voorkomen nog onvoldoende bekend: Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant, Flevoland, de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, de Biesbosch en Noord- en Midden-Limburg. Gezien zijn ecologie zal hij zeer waarschijnlijk ontbreken in zandgebieden, zoals het zuidoosten van Noord-Brabant en de Veluwe.

Literatuur
Harding & Sutton (1985: ecologie), Wijnhoven (2000, 2001: ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.