plaatje © Theodoor Heijerman

Porcellium conspersum

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1962), Gruner (1966), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: zeer zeldzaam, in het zuidoosten (Wouters et al. 2000); niet in Groot-Brittannië; Duitsland: vrij zeldzaam, verspreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Het voorkomen van Porcellium conspersum lijkt beperkt tot Zuid- en Midden-Limburg. Hij is bijvoorbeeld gevonden in het Ravensbosch bij Houthem, in Roedebroek bij Herkenbosch, in Vlodrop en in Geulle. Het is een pissebed met een Centraal-Europese verspreiding die in Nederland de westrand van zijn areaal bereikt. Intensieve inventarisaties in de Achterhoek en op de stuwwallen bij Nijmegen bleven zonder succes.

Status
Oorspronkelijk (1a). Zeldzaam. Porcellium conspersum is in Zuid- en Midden-Limburg mogelijk minder zeldzaam dan we denken. De vondst in Vlodrop in het park van het St. Ludwigscollege en in een aangeplant perceel essen geeft aan dat hij ook onder meer synantrope omstandigheden kan voorkomen. Het essenbosje ligt op een plek bij de Geleenbeek waar vroeger waarschijnlijk een laaggelegen deel van het hellingbos van de Lippenberg heeft gestaan. Wellicht dat P. conspersum op dit soort plekken voorkomt.

Literatuur
Holthuis (1956: ecologie), Polk (1959: ecologie), Gruner (1966: ecologie), Streseman (1976: ecologie), Soesbergen (1999: verspreiding & ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.