plaatje © XXX

Porcellionides pruinosus

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1962), Gruner (1966), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: vrij zeldzaam (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: vrij zeldzaam, verspreid in het zuidoosten (Harding & Sutton 1985); Duitsland: vrij zeldzaam, verspreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Porcellionides pruinosus is tot nu toe vooral incidenteel en verspreid aangetroffen in gebieden die relatief goed op het voorkomen van landpissebedden zijn onderzocht. In de noordoostelijke provincies, Noord-Brabant en Midden-Limburg lijkt hij daardoor zeldzamer dan hij daar waarschijnlijk is. Uit Zuid-Limburg is P. pruinosus relatief veel gemeld.

Status
Ingeburgerd (2b), cultuurvolger. Algemeen. Het is onduidelijk of deze dieren op eigen kracht nieuwe plekken weten te koloniseren. Ongetwijfeld is het gros van de populaties gebaseerd op transporten via plantmateriaal, snoeiafval en grond. Aangezien P. pruinosus sterk gebonden is aan de menselijke omgeving, kan hij in potentie overal in het land voorkomen. De verspreidingskaart geeft dan ook een vrij willekeurig beeld te zien. Er zijn geen waarnemingen bekend van de Waddeneilanden of uit Flevoland. We denken dat hij veel talrijker is dan de kaart doet vermoeden. Het algemenere voorkomen in Zuid-Limburg zou reëel kunnen zijn, maar dit zal moeten worden gecontroleerd. Het zou goed kunnen dat gericht onderzoek in en rond maneges, dierparken, kinderboerderijen, gemeentelijke opslagterreinen en stallen veel nieuwe faunistische gegevens opleveren.

Literatuur
Harding & Sutton (1985: ecologie), Wijnhoven (2000, 2001: ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.