plaatje © Theodoor Heijerman

Ligidium hypnorum

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1960), Gruner (1966), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: algemeen, verspreid (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: zeldzaam, verspreid in het zuidoosten (Harding & Sutton 1985); Duitsland: algemeen, verspreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Ligidium hypnorum komt verspreid over heel Nederland voor, maar hij is minder algemeen in de grote zandgebieden, de Veluwe, het oosten van Noord-Brabant, Midden- en Noord-Limburg, Drenthe en Overijssel. Het zwaartepunt ligt in de zeekleigebieden en het rivierengebied. Hij ontbreekt op Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog en Rottum, op de andere Waddeneilanden is hij zeldzaam.

Status
Oorspronkelijk (1a). Zeer algemeen. Deze pissebed is in bepaalde delen van ons land zeer algemeen, vooral in Zeeland, Noord- en Zuid-Holland en rond de grote rivieren. Voor flinke gebieden daarbuiten is van het voorkomen nog geen samenhangend beeld te geven. Hij lijkt in het westen van het land meer in veenmoerassen en onder verstoorde omstandigheden voor te komen, maar in het oosten zijn synantrope locaties minder bezocht. In het oosten is L. hypnorum meer in vochtige bossen te vinden. Het is bovendien nog niet goed bekend in hoeverre Flevoland gekoloniseerd is. Ligidium hypnorum is waarschijnlijk veel algemener dan de verspreidingskaart doet vermoeden. Doordat de soort een voorkeur heeft voor zeer vochtige plaatsen (‘natte-knieënwerk’) en een uitstekende schutkleur heeft, wordt hij minder gemakkelijk gevonden. Ook zijn gedrag – lang stil blijven zitten en er dan plotseling razendsnel vandoor gaan – maakt dat hij lastig is te inventariseren.

Literatuur
Harding & Sutton (1985: ecologie), Wijnhoven (2000, 2001: ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.