plaatje © Theodoor Heijerman

Haplophthalmus mengii

Determinatie
Holthuis (1956), Vandel (1960), Gruner (1966), Hopkin (1991), Oliver & Meechan (1993), Berg & Wijnhoven (1997), deze website.

Verspreiding in buurlanden
België: zeldzaam, beperkt tot het oosten (Wouters et al. 2000); Groot-Brittannië: vrij zeldzaam, verspreid (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeldzaam, verspreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med.).

Verspreiding in Nederland (kaarten)
Haplophthalmus mengii is te vinden in gebieden met zee- of rivierkleigronden. De verspreiding is daarom voornamelijk beperkt tot het rivierengebied, de IJsselmeerpolders en de kustprovincies. Ook op Texel, Vlieland en Terschelling komt hij voor. In het rivierengebied is hij alleen binnendijks te vinden.

Status
Oorspronkelijk (1a). Algemeen. Zelfs op geschikte grondsoorten komt H. mengii nooit in hoge aantallen voor. Hij lijkt zeeklei te prefereren boven rivierklei. Het ontbreken in slecht bezochte gebieden zoals Noord-Brabant, Midden- en Noord-Limburg en de provincies ten oosten van de IJssel is dus mogelijk reëel. Toch zou het kunnen dat de soort in de genoemde streken voorkomt langs oevers van kanalen en grote beeksystemen of in vochtige loofbossen. In Friesland, Groningen en in de veenweidegebieden van het Groene Hart is hij vermoedelijk wel aanwezig. Er zijn meer waarnemingen nodig om de verspreiding van H. mengii goed te kunnen interpreteren.

Literatuur
Harding & Sutton (1985: ecologie), Wijnhoven (2000, 2001: ecologie), Berg et al. (2008).

---> ecologie   

© EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Werkgroep Landpissebedden (Isopoda) - Zuideinde 56, 1551 EK Westzaan, Matty Berg - laatste update: 22-5-2015.